Το εργαστήριο BIOANALYSIS LAB διασφαλίζει τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τη λειτουργία του εργαστηρίου μέσω εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Με την πιστή εφαρμογή των αρχών και απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025 σύμφωνα με το οποίο το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού 1076, έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας που εγγυώνται αξιόπιστα και ιχνηλάσιμα αποτελέσματα δοκιμών. Ο έλεγχος ποιότητας(εσωτερικός και εξωτερικός) και σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 είναι μία συνεχής διαδικασία που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του εργαστηρίου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Ετήσια επιθεώρηση από αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.
  • Ετήσια διακρίβωση του εξοπλισμού
  • Συνεχή έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς(CRM)
  • Ετήσια συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας
  • Τακτική μέτρηση ¨τυφλών¨ δειγμάτων και δειγμάτων ελέγχου

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες παρακολουθούνται με διαγράμματα ελέγχου και εξασφαλίζουν ότι οι μετρήσεις του εργαστηρίου πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτεί κάθε μέθοδος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ.1076

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ